Zásady ochrany osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost Virtuální Challenge, s.r.o. IČ 09791558 se sídlem Smetanova 2699/39, Mělník, 276 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 342638 (dále jen: „správce“).

Správce tyto osobní údaje shromažďuje prostřednictvím internetových stránek na adrese www.virtualnichallenge.cz (dále jen „internetové stránky“).

Všechny Vaše osobní údaje budou shromážděny, uloženy a použity v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění (dále jako „Zákon“).

Jaké údaje zpracováváme

Správce je oprávněn zpracovávat následující osobní údaje:

 • Identifikační údaje: tyto údaje zahrnují zejména: jméno, příjmení, věk, pohlaví
 • Kontaktní údaje: tyto údaje zahrnují zejména: doručovací/fakturační adresu, e-mail, telefonní číslo, jméno a příjmení
 • Technické údaje: tyto údaje zahrnují zejména informace o návštěvách Internetové stránky
 • Data sportovních aplikací (Garmin, Strava, Polar, apod.): tyto údaje zahrnují zejména: vzdálenost, datum činnost, druh činnosti
 • Marketingová data

Důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

 • Plnění smlouvy mezi Vámi a Správcem pro poskytnutí služeb nebo prodej zboží
 • Splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR
 • Oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

Účelem zpracování osobních údajů je:

 • Vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem, při objednávce využíváme identifikační, kontaktní a marketingové údaje
 • Zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit
 • Evidence žebříčku účastníků

Doba uchování údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucí ze smlouvy, dále po dobu trvání oprávněných zájmů správce osobních údajů, po dobu, po kterou jsou správci povinni uchovávat údaje podle obecně závazných pravidel předpisů nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Zpracovatelé osobních údajů

Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • Facebook
 • Google
 • správce služby Mailchimp
 • další poskytovatel zpracovatelských softwarům služeb a aplikací, které však v současné době správce nevyužívá

Vaše práva

Správce při shromažďování, zpracovávání a uchovávání Vašich osobních údajů dbá v plném rozsahu ochrany Vašich práv tak, jak vyplývají z příslušných ustanovení právních předpisů. V souvislosti se zpracováním osobních údajů Vám náleží níže specifikovaná práva, která můžete dle Vašeho uvážení využít:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním elektronicky na email správce info@virtualnichallenge.cz

Zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Údaje ze sportovních aplikací

Za účelem zkvalitnění služeb a zjednoduššní procesu plnění účastnických výzev přebíráme data sportovních aplikací, které uživetel propojí s osobním účem na internetové stránce. Uživat může kdykoliv toto propojení spravovat a odvolat. 

Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti 1. ledna 2024

Cookies Challenge!

Náš web by chtěl být taky v takové kondici jako vy při zdolávání výzev a k tomu by od vás potřeboval podporu.
Zakázat vše: Plavu proti proudu
Povolit vše: Ať to šlape